1. Avdelningararrow-down
  2. Orterarrow-down
  1. Tjänsterarrow-down
  2. Annonseraarrow-down

Borås bör utveckla stödet till barn med autism

Allt fler av våra barn med autism riskerar hamna i bestående utanförskap och ohälsa, vilket är helt oacceptabelt, skriver Anders Alftberg.
Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Uppskattningsvis har ungefär en till två procent av vår befolkning någon form av autism. I Borås innebär det att mellan 140 och 280 elever i grundskolan är drabbade. Att ge rätt stöd i ett tidigt skede i skolan är livsavgörande för dessa barn.

Det är vanligt att elever med autismspektrumtillstånd (AST) har en så kallad ojämn begåvningsprofil, som tar sig uttryck i att eleven kan vara förvånansvärt stark i vissa ämnen, samtidigt som han/hon har stora svårigheter i andra. Goda kunskaper kring AST är avgörande för att förstå och kunna möta de utmaningar man som pedagog ställs inför i skolan. Elever med AST har vanligen en betydligt senare social och känslomässig mognad än sina klasskamrater. Detta medför att det lätt kan bli missförstånd i den sociala interaktionen där eleven med AST kan riskera att hamna i en utsatt situation.

Forskning visar att under mellan- och högstadieåren får många med autism en ökad medvetenhet om sin funktionsnedsättning. Dålig självkänsla och tonårsdepressioner är inte ovanliga inom denna åldersgrupp, där vi kan se ett resultat av ett utökat stillasittande i hemmet som visar en trend att gå ned i åldrarna.

Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

ERBJUDANDE!

Allt innehåll på bt.se och appen MinBT. 3 månader för endast 59 kr! (ord pris 119 kr)

quote
Varför är ni inte beredda att utveckla stödet för elever med extraordinära behov inom autismspektrumtillstånd?

Autism- och Aspergerförbundet genomför vartannat år en skolenkät. Den senaste enkäten visar bland annat att frånvaron i grundskolan och grundsärskolan har ökat från 46 procent 2016 till 52 procent 2018. Frånvaron hos barnen i årskurs 1–3 har hamnar på oroande 55 procent, vilket är en tydlig försämring sedan förra enkäten.

Med riktade utbildningsinsatser för pedagoger och väl genomtänkta anpassningar i lärmiljön har en del elever med autism fått bättre förutsättningar att klara sin skolgång i det ordinarie klassrummet på våra skolor. På detta område har Borås stad i flera år haft vissa framgångar, men ytterligare insatser behövs. Allt fler av våra barn med autism riskerar hamna i bestående utanförskap och ohälsa, vilket är helt oacceptabelt.

För elever med extraordinära behov inom AST erbjuder Borås stad i dag särskild undervisningsgrupp för årskurs 4–6 och 7–9, vilken är förlagd till Dalsjöskolan respektive Bodaskolan. Dessa undervisningsgrupper har näst intill varit livsavgörande för de berörda barnen och deras familjer. Emellertid har lärare, rektorer och föräldrar framfört önskemål om liknade resursgrupp för de lägre årskurserna.

Av ovanstående anledning lämnade Sverigedemokraterna in initiativärendet ”Utveckla stödet till barn med autism” till grundskolenämnden, där vi föreslog att förvaltningen skulle utreda om det fanns ett behov av en resursgrupp även i årskurs F–3 för elever med AST.

Nämndordförande Per Carlsson (S) och mitt-S-styret valde tillsammans med Vänsterpartiet att, helt utan motivering, avstyrka initiativärendet.

Per Carlsson (S) och styret i Borås stad är nu elever, lärare, rektorer och föräldrar svaret skyldig. Varför är ni inte beredda att utveckla stödet för elever med extraordinära behov inom autismspektrumtillstånd?

Anders Alftberg (SD), ledamot, grundskolenämnden och kommunfullmäktige